Με την ψήφιση του ν. 4604/2019, του γνωστού πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών που πήρε και ΦΕΚ και βρίσκεται ήδη σε ισχύ, τροποποιούνται διατάξεις του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ 1», κάποιες από τις οποίες αλλάζουν τα μέχρι χθες δεδομένα ενόψει των δημοτικών εκλογών.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που αφορούν στις αυτοδιοικητικές εκλογές είναι:

Α) Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα

Τροποποιείται το αντίστοιχο άρθρο του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» που αφορά σε κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα:

-Με την παρ.1 ορίζεται ότι το κώλυμα – ασυμβίβαστο των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών, είτε πρόκειται για τις συνταγματικά κατοχυρωμένες τέτοιες Αρχές, είτε για αυτές που συστήνονται με κοινό νόμο, συντρέχει εφόσον τα μέλη αυτά, βάσει της ειδικότερης νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της κάθε Αρχής, υποχρεούνται, κατά τη διάρκεια θητείας τους, σε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση ή αναστολή άσκησης οποιουδήποτε άλλου δημοσίου λειτουργήματος ή καθηκόντων αμειβόμενων ή μη σε οποιαδήποτε θέση στο δημόσιο τομέα.

-Με την παρ.2 ορίζεται ότι και οι πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των πάσης φύσεως νομικών προσώπων των δήμων οι οποίοι δεν έχουν οριστεί στις θέσεις αυτές λόγω ιδιότητας (ex officio), σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που διέπει τα νοµικά αυτά πρόσωπα, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών έχουν κώλυμα εκλογιμότητας στις αυτοδιοικητικές εκλογές, καθώς η τοποθέτηση των προσώπων αυτών στις σχετικές θέσεις πραγµατοποιείται βάσει διάταξης τυπικού ή ουσιαστικού νόµου, χωρίς να µεσολαβεί οποιαδήποτε κρίση, αξιολόγηση ή διαδικασία εκλογής. Συνεπώς εξομοιώνεται η περίπτωσή τους µε αυτή των αιρετών ή όσων έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώµατα, ως προς τα θεσπιζόµενα κωλύµατα εκλογιµότητας.

-Με την παρ.3 αποσαφηνίζεται ότι το προβλεπόμενο κώλυμα των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του δημόσιου τομέα, όπως αυτό ισχύει δώδεκα μήνες πριν τη διενέργεια των εκλογών, οι οποίοι άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου μέσα στο δωδεκάμηνο πριν από τη διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών, καταλαμβάνει αποκλειστικά όσους άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης των αναφερόμενων στη διάταξη φορέων, στους δήμους εντός των οποίων εκτεινόταν η χωρική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης ή της Γενικής Διεύθυνσης της οποίας προΐσταντο.

-Με την παρ.4 παρέχεται, κατά την πρώτη εφαρµογή της διάταξης, η δυνατότητα και στους δικηγόρους µε έµµισθη εντολή των δήµων, εφόσον έχουν παραιτηθεί, προκειµένου να άρουν το κώλυµα συµµετοχής τους στις δηµοτικές εκλογές, να επανέλθουν στην υπηρεσία τους, σύµφωνα µε το άρθρο 32 του ν. 4257/2014.

-Με την παρ.5 αναδιατυπώνονται στο ορθό οι ορισµοί του Συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης και του Περιφερειακού Συµπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης, µε σαφή προσδιορισµό της χωρικής έκτασης που το προβλεπόµενο αυτό κώλυµα και, αντίστροφα, η δυνατότητα άρσης αυτού καταλαµβάνουν.

-Με την παρ.6 αίρονται χρονικές ασυμβατότητες όσον αφορά την πλήρωση των προϋποθέσεων του νέου κωλύματος που αφορά τα στελέχη διοίκησης των νομικών προσώπων των δήμων και τους προϊστάμενους οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής διεύθυνσης ή Διεύθυνσης δήμων και νομικών προσώπων αυτών, σε σχέση με τη διαφορετική ημερομηνία διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών που προβλέφθηκε κατά την πρώτη εφαρμογή του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ.

Β) Αύξηση αριθμού υποψηφίων δημοτικών συμβούλων

Με το άρθρο 52 αυξάνεται ο αριθµός των υποψηφίων δηµοτικών συµβούλων, που µπορεί να περιέχεται σε κάθε δηµοτικό συνδυασµό, προκειµένου, χωρίς υπέρβαση του αναγκαίου µέτρου, να καθίσταται δυνατός ο συγκερασµός της συµπερίληψης υποψηφίων που µπορεί να έχουν ήδη εκλεγεί και να έχουν τη σχετική εµπειρία άσκησης των καθηκόντων τους, µε την ανάγκη ανανέωσης των συνδυασµών δια της προσθήκης νέων προσώπων. Ειδικότερα, ορίζεται ότι ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό (50%) (αντί του αρχικά προβλεπόμενου 30%).

Γ) Δικαιολογητικά υποψηφίων που επισυνάπτονται στη δήλωση

Με το άρθρο 52 ορίζεται κατά τρόπο σαφή το δικαιολογητικό που απαιτείται να προσκοµίσουν οι ενδιαφερόµενοι για να ανακηρυχτούν υποψήφιοι, µε το οποίο αποδεικνύεται η εγγραφή τους στα δηµοτολόγια του δήµου όπου προτίθενται να θέσουν υποψηφιότητα.

Ειδικότερα, στη δήλωση συνδυασμού επισυνάπτονται για κάθε υποψήφιο πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο να βεβαιώνεται η εγγραφή του υποψήφιου στο δηµοτολόγιο του Δήµου, όπου θέτει υποψηφιότητα ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήµου, στον οποίο είναι υποψήφιος, στο οποίο να αναγράφεται ο υποψήφιος µε την επισήµανση ότι είναι δηµότης του Δήµου αυτού (κανονική εγγραφή).

Ενώ σε επόμενη πρόβλεψη του νέου νόμου δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιους να εκδώσουν το ηλεκτρονικό παράβολο που είναι αναγκαίο προκειµένου η υποψηφιότητά τους να γίνει αποδεκτή από το αρµόδιο πρωτοδικείο.

To πλήρες κείμενο στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

ΦΕΚ-9