Νέα Ιωνία 19/06/2020

ΠΡΟΣ
1. Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τους Δημοτικούς Συμβούλους
2. Γραμματεία Πρωτοκόλλου

ΑΙΤΗΜΑ εισαγωγής θέματος στην Ημερήσια Διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου

Στην πρόσφατη συνεδρίαση στις 18/06/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας η Νομική Σύμβουλος κ. Κοντογιάννη ξεκαθάρισε ότι δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 90/2009 Απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο μας με αριθμό πρωτοκόλλου 6682/3.3.2011, η Αρχή αποφαίνεται ότι συνάδει με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, η χορήγηση σε Δημοτικό Σύμβουλο στοιχείων, όπως ονομαστικές καταστάσεις των οφειλετών του δήμου, εφόσον τούτο είναι απαραίτητο για την άσκηση των καθηκόντων του, στα οποία συγκαταλέγεται ο έλεγχος της τήρησης των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης. Αφορμή στάθηκε το  ζήτημα των παραχωρημένων θέσεων στάθμευσης σε ΑΜΕΑ, όπου υπάρχει δυστοκία στην παροχή πληροφοριών σε Δημοτικούς Συμβούλους, με το σκεπτικό ότι είναι ενδεχόμενο τα δικαιολογητικά των δημοτών που κατέχουν τέτοιες θέσεις να υπόκεινται στο σχετικό νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όπως ξεκαθάρισε η Νομική Σύμβουλος του Δήμου τέτοιο ζήτημα δεν υφίσταται, επομένως το σκεπτικό των τεχνικών υπηρεσιών, σε συνεννόηση τους με την εταιρεία συμβούλων «ADVANCED QUALITY SERVICES LTD» (που ανέλαβε την συμμόρφωση του Δήμου με τον γενικό κανονισμό της ΕΕ (2016/679) περί προστασίας προσωπικών δεδομένων) ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΕΤΑΙ από το αιτιολογικό της αναφερόμενης απόφασης.

Ερωτάται η Δημοτική Αρχή:
Γιατί στην προκειμένη περίπτωση δεν ζητήθηκε εξ αρχής γνωμοδότηση από τη Νομική Σύμβουλο του Δήμου;
Τι τελικά συμβαίνει με ανάλογες γνωμοδοτήσεις, που κωλυσιεργούν;
Πότε θα δοθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου οι φάκελοι με τα στοιχεία όσων κατέχουν θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ στη Νέα Ιωνία;
Υπάρχει σχετικό αίτημα από το Δημοτικό μας Σύμβουλο Φώτη Τσομπάνογλου, προκειμένου να διερευνηθεί αν και κατά πόσο παραμένουν επικαιροποιημένα τα σχετικά αιτήματα.

Tags: