Ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της Πανδημίας αποκτά το ζήτημα των Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους εργαζόμενους στο Δήμο Νέας Ιωνίας.

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 7/12/2020 ο επικεφαλής της παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη» Παναγιώτης Μανούρης αναφέρθηκε διεξοδικά στις μεθοδεύσεις της Δημοτικής Αρχής, προκειμένου να ματαιωθεί ο σχετικός διαγωνισμός ενώ ήταν ήδη σε εξέλιξη.

«Για τα Μ.Α.Π. που οφείλονται για το έτος 2020  -είπε ο Παναγιώτης Μανούρης- τηρήθηκε , εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής ,  μια διαδικασία που εγείρει  πολλά ερωτηματικά ως προς τον τρόπο που επιχειρήθηκε να γίνει διαχείριση του εν λόγω θέματος και φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχουν μεθοδεύσεις, προκειμένου να παρθεί απόφαση και να αποτιμηθούν σε χρήμα και όχι να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση προς το συμφέρον των εργαζομένων, ενώ λόγω και της πανδημίας διακυβεύονται τα αγαθά της ζωής  , της υγείας και της σωματικής τους ακεραιότητας».

Αναφερόμενος στην επιχειρούμενη Ματαίωση εν εξελίξει διαγωνισμού είπε ότι ισχύουν τα ακόλουθα  :

-Στον Δήμο μας ο κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου , στο άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου , παράγραφος 5 ορίζει ότι : «Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο επίσης:  Αποφασίζει για θέµατα τα οποία τυχόν παραπέµπουν σε αυτό η Οικονοµική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για λήψη απόφασης, λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητάς τους.»
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ λοιπόν και με βάσει τα προαναφερόμενα : Εφόσον το αρμόδιο όργανο , δηλ. η Οικονομική Επιτροπή , αποφάσισε με την υπ’ αριθμ. 334/10 Νοεμβρίου 2020 Πράξη της ,  ομόφωνα ότι θα παραπέμψει το συγκεκριμένο θέμα προς συζήτηση και λήψη απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο , πρέπει το θέμα αυτό να εισαχθεί προς συζήτηση νομίμως και εμπροθέσμως, πράγμα που δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα .

Αντί των παραπάνω νομίμων ενεργειών, έγιναν οι παρακάτω μεθοδεύσεις, που μπορούν να  προκαλέσουν σύγχυση και αποπροσανατολισμό από την ουσία της υπόθεσης   :

-Στις 2 Οκτωβρίου 2020 η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 281 Πράξη της αποφάσισε ομόφωνα την χορήγηση παράτασης 2 μηνών της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών προμήθειας Μ.Α.Π. και όρισε αυτή την ημερομηνία , την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020.

-Στις 10 Νοεμβρίου 2020 η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 334 Πράξη της αποφάσισε ομόφωνα την παραπομπή του θέματος , λόγω της σοβαρότητάς του, στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο.
Στο σημείο αυτό ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης επισήμανε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει έκτοτε συνεδριάσει 3 φορές (12 , 18 Νοεμβρίου και 7 Δεκεμβρίου) και δεν έχει έρθει το θέμα προς συζήτηση, με αποκλειστική ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Και συνέχισε λέγοντας:
– Στις 24 Νοεμβρίου 2020 αντί να πράξετε τα νόμιμα και δέοντα επαναφέρατε το εν λόγω θέμα στην Οικονομική Επιτροπή και -με την ισχνή σας μειοψηφία – ματαιώσατε την διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας των Μ.Α.Π. που βρισκόταν σε εξέλιξη, προκειμένου να προωθήσετε την αποτίμησή τους σε χρήμα” .

Η παράταξη «Δημιουργία Αλληλεγγύη» δια στόματος του επικεφαλής της Παναγιώτη Μανούρη ζήτησε άμεση σύγκλιση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη  8 Δεκεμβρίου 2020 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την ανάκληση της προηγούμενης απόφασης της με αριθμό Πράξης 348/24-11-20 (ως μη νόμιμης) και την επαναφορά ( όπως είχε προηγουμένως αποφασιστεί αλλά μηδέποτε εκτελεστεί ) του εν λόγω θέματος για την προμήθεια των Μ.Α.Π. έτους 2020 για συζήτηση και λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη  συνεδρίαση του (Τακτική ή Έκτακτη).

Γραφείο Τύπου Δημοτικής Παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη»