Από το Δημοτικό Συμβούλιο δεν πρέπει να αποκλείονται συνάδελφοι που ακόμη παίρνουν τις προφυλάξεις τους φοβούμενοι την πανδημία. Άλλωστε οι μεικτές συνεδριάσεις προβλέπονται και εφαρμόζονται και στους γύρω δήμους. Η Νέα Ιωνία περνάει από το ένα άκρο στο άλλο ανάλογα με τα κέφια και τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες της Δημοτικής αρχής.

Προς τον
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
κ. Κων/νο Κουλούρη
Κοιν.:
1) Δήμαρχο κα Δέσποινα Θωμαϊδου
2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Σύμφωνα με το άρθρο 67 Νόμου 4830/2021, όπως ισχύει, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών γ) είτε δια ζώσης δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της παρ. 1, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.

Εξάλλου εξακολουθούν να ισχύουν στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00, έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (ΦΕΚ Τευχος Β- Αριθ.Φύλλου 2369/14-05-2022)

Γνωρίζουμε επίσης ότι με την υπ’αριθμ. 643/21 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) ρυθμίζονται αναλυτικά όλα τα ζητήματα λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας και της δημοσιότητας .

Πιστεύουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να διατηρήσουν τον χαρακτήρα της αμεσότητας και της ζωντανής ανταλλαγής απόψεων κατά την διαλογική συζήτηση για όσο διάστημα επιτρέπεται από τα ισχύοντα μέτρα , ενώ παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συμμετοχή του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και να μην εμποδίζεται ή και αποκλείεται η συμμετοχή τους .

Επειδή με την υπ’αριθμ.18/υπ.αριθμ.πρωτ.12499/26-05-2022 Πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου επιλέχθηκε αποκλειστικά η διά ζώσης συνεδρίαση του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου ενώ θα έπρεπε να επιλεγεί η μικτή συνεδρίαση , δηλαδή διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη για να εξασφαλίζεται η συμμετοχή του συνόλου των αιρετών και όσων δεν δύνανται να εμφανιστούν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για οιοδήποτε λόγο (υγείας , επαγγελματικό κλπ)

Για τους λόγους αυτούς απέχουμε από τη σημερινή Συνεδρίαση εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία μας για την παραπάνω συμπεριφορά της Δημοτικής Αρχής και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και συνάμα σας καλούμε όπως ορίσετε άμεσα νέα ημέρα Σύγκλησής του για να συνεδριάσουμε νομίμως δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.

«Δημιουργία Αλληλεγγύη»
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Μανούρης Παναγιώτης, Καναβός Μιλτιάδης, Τσομπάνογλου Φώτιος, Λάμπρου Χαράλαμπος, Λαζαρίδης Ιωάννης, Κλάρα Αναστασία, Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Αναμουρλόγλου Χρήστος, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Αγγελακοπούλου Αναστασία, Στέφας Γεώργιος, Ναϊσίδου Σοφία, Κουλουριώτη Μαρία Ελισάβετ.

 

Tags: