ΠΡΟΣ : Περιφέρεια Αττικής :

1) Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΤΚΕ-Η/ΜΕ)

2) Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών

Κοινοποίηση : 1)Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Ν.Ιωνίας, κ.Κων/νο Κουλούρη

2) Δήμαρχο Ν.Ιωνίας, κ. Δέσποινα Θωμαϊδου

3 ) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

4) Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ν.Ιωνίας

5) Διεύθυνση Δόμησης Δήμου Ν.Ιωνίας

6) ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.

Παρακαλούνται οι φορείς στους οποίους κοινοποιείται το παρόν για τις δικές τους ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους .

Ενημερωτικό Σημείωμα

Για τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής της κας Θωμαϊδου στο έργο “Ανάπλαση οικοδομικού τετραγώνου 150 και κατασκευή υπογείου σταθμού αυτοκινήτων στο Δήμο Νέας Ιωνίας”

-Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Ιωνίας με την με αριθ. 272/15-09-2017 απόφασή του: Ενέκρινε την σκοπιμότητα της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήμου Νέας Ιωνίας για την κατασκευή του έργου με τίτλο: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ 150 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ”. Ενέκρινε τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αναλυτικά περιγράφονται υπ’αριθμ. 290/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, εξουσιοδοτώντας τον κ. ∆ήμαρχο για την υπογραφή της. Και όρισε τον τότε Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών – ∆ημοτικό Σύμβουλο κ. Σάββα Χατζηκωνσταντίνου τακτικό μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, με αναπληρωματικό του τον ∆ημοτικό Σύμβουλο κ. Ιωάννη Λαζαρίδη.

Η ανάπλαση του οικοδομικού τετραγώνου περιλαμβάνει κυρίως την κατασκευή πλατείας, ελεύθερης κτιριακών εγκαταστάσεων, με διευρυμένες περιοχές πρασίνου, σκιερές καθιστικές περιοχές και μονοπάτια περιπάτου. Στόχος η ανάδειξη της διατηρητέας καμινάδας που δεσπόζει στο μέσο σχεδόν του χώρου, ανάμνηση της βιομηχανικής κληρονομιάς του ∆ήμου μας. Αποφασίστηκε επίσης εντός του συγκριμένου έργου η κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, δυναμικότητας 350 θέσεων.

-Με την υπ’ αριθ. 2585/16-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής έχει εγκριθεί η περαιτέρω παράταση του έργου έως τις 20-11-2022 .

-Στην 17η Συνεδρίαση της 27ης Απριλίου 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου στα θέματα της ημερησίας διάταξης περιλήφθηκε και το θέμα που εισήχθη με την υπ’αριθμ. πρωτ. 8341/8-4-2022 επιστολή των Δημοτικών Συμβούλων δύο δημοτικών παρατάξεων , της “Δημιουργία-Αλληλεγγύη” και της “Ενότητα για την Ν. Ιωνία” , και το οποίο είχε ως αίτημα την επικαιροποίηση των παλαιοτέρων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ιωνίας αναφορικά με το προαναφερόμενο έργο της ανάπλασης του 150 Ο.Τ.

Μολονότι από τον τίτλο και το περιεχόμενο της Εισήγησης προκύπτει με σαφήνεια και χωρίς αμφισβήτηση ότι το αίτημα των υπογραφόντων δημοτικών συμβούλων ήταν η λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση των προγενεστέρων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως έχει συμβεί και σε άλλα ζητήματα και στο πρόσφατο παρελθόν (αγορά ακινήτου για μετεγκατάσταση αμαξοστασίου απορριμματοφόρων κλπ), όμως ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αυθαίρετα και αναιτιολόγητα επέμεινε και εισήγαγε το θέμα για συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος .

Ακόμη και εάν εκ παραδρομής αναφέρεται λανθασμένα στο συνοδευτικό έγγραφο της Εισήγησης ότι ζητείται η έκδοση ψηφίσματος, ο Πρόεδρος όφειλε είτε αυτοβούλως είτε κατά την διαλογική συζήτηση του θέματος να το εισάγει ορθώς και σύμφωνα με τους κανόνες της λογικής αφού δεν νοείται έκδοση ψηφίσματος για την αιτούμενη επικαιροποίηση.  Επικαιροποίηση προγενέστερης απόφασης που έχει εκδώσει το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να γίνει μόνο με έκδοση απόφασης του , η οποία περιέχει την τελική κρίση του συλλογικού οργάνου για το τι πρέπει να γίνει .

Το συγκεκριμένο έργο δημοπρατήθηκε και εκτελείται από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής. Προκειμένου να υλοποιηθεί η διαδικασία της δημοπράτησης του έργου ελήφθη σχετική απόφαση από το ∆ημοτικό Συμβούλιο Ν.Ιωνίας για την έγκριση και υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης. Το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης καταρτίστηκε από την Περιφέρεια και διαβιβάσθηκε στο ∆ήμο Νέας Ιωνίας, προκειμένου το ∆ημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκρισή της, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα οικεία άρθρα, όπως και έγινε.

Πολύ πρόσφατα χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση των μελών της κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (τακτικό και αναπληρωματικό ) για τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου από την έναρξη των εργασιών έως και την διακοπή τους, ούτε άλλωστε και του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Ιωνίας, (παρότι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης επανειλημμένα υποβάλαμε ερωτήσεις αναφορικά με την πρόοδο του έργου), εντελώς αιφνιδιαστικά και χωρίς εμπεριστατωμένη αιτιολογία εισήχθη προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή κατά την 18η συνεδρίασή της στις 3 Μαϊου 2022 , η επανασυνταχθείσα στατική μελέτη του έργου από την Τεχνική Υπηρεσία που Προϊσταται η Δήμαρχος. Η επανασύνταξη της στατικής μελέτης πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Ιωνίας (που Προϊσταται η Δήμαρχος) και επειδή ο Δήμος (μελετητής του έργου) απεφάνθη ότι απαιτείται επανυπολογισμός και επανασύνταξη της στατικής μελέτης (βλ.σχετ. 2585/16-11-2021 Αποφ.Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής & το με αριθμό πρωτ. 18083/05-08-2020 έγγραφο του Δήμου).

Και βέβαια προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι την αναγκαιότητα της επανασύνταξης της στατικής μελέτης δεν την διαπίστωσαν προηγούμενα ούτε οι της Περιφέρειας επιβλέποντες μηχανικοί του έργου, ούτε ο συντονιστής του έργου και μηχανικός της Περιφέρειας ούτε και η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής .

Καμία Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, που είναι και ο εργοδότης του έργου, δεν διαπίστωσε τα λάθη της στατικής μελέτης τα οποία η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ανακάλυψε (ένα χρόνο σχεδόν μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής) “μετά από διεξοδική έρευνα” και “απεφάνθη στις 05-08-2020 ότι απαιτείται επανυπολογισμός και επανασύνταξη της στατικής μελέτης …” (βλ.σχετ. 2585/16-11-2021

Αποφ. Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής ) Τα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι πολλά :

1)Γιατί δεν έχει εισηγηθεί τις αλλαγές η Περιφέρεια ως επιβλέπουσα αρχή του έργου;

Και πώς δικαιολογείται το γεγονός ότι ο Δήμος που συνέταξε την αρχική μελέτη απεφάνθη χρόνια μετά ότι υπήρξαν λάθη σε αυτές ;

2) Ποιός βεβαιώνει ότι η υπάρχουσα μελέτη (αποστράγγιση κλπ) δεν μπορεί να υλοποιηθεί και άρα πρέπει να αλλάξει;

3) Για ποιο λόγο στα στατικά αναφέρεται κίνηση βαρέων οχημάτων στην οροφή ; Σε ποιό παρκινγκ μπαίνουν βαρέα οχήματα ; Θα τροποποιηθούν και τα ύψη του υπογείου χώρου στάθμευσης ; Εαν υποτεθεί ότι υπάρχει θέμα στατικότητας έστω και για τα εργοταξιακά βαρέα οχήματα , που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του έργου , η Πολεοδομία δεν το είδε; Πώς εξέδωσε την σχετική άδεια;

4) Η ΔΕΠΑ είχε ενημερωθεί προηγουμένως για τις εργασίες κατασκευής του υπόγειου χώρου, που θα εκτελούνταν στο σημείο, για να κάνει τις παρατηρήσεις της ή τις τυχόν υποδείξεις της ; Η ΔΕΠΑ εμποδίζει τον οποιονδήποτε ιδιοκτήτη ακινήτου, ιδιώτη ή Δημόσιο, να χτίσει επειδή έχει εκεί τους αγωγούς της; Με ποια διαδικασία η ΔΕΠΑ εισήλθε στο Ο.Τ. 150 και έκανε και εγκιβωτισμό ακριβώς κάτω από την γέφυρα του τραίνου και εντός του οικοπέδου; Πήρε άδεια και από ποιόν; Αν πήρε άδεια από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου γιατί η τελευταία δεν ενημέρωσε την ΔΕΠΑ ότι το οικόπεδο προορίζεται για υπόγειο γκαράζ και να προσκομίσει και τα σχέδια στην ΔΕΠΑ ώστε η τελευταία να πράξει ανάλογα και να μην ζητά τώρα την τροποποίηση του σχεδίου και την συρρίκνωση της οικοδομής;

5) Η Πολεοδομία έχει γνώση για όλα αυτά; Δεν πρέπει να δώσει την έγκριση της για την τροποποιημένη μελέτη και το νέο σχέδιο κατασκευής της οικοδομής;

6) Όλες οι τροποποιήσεις που περιέχονται στην επανασυνταγμένη μελέτη και αφορούν στα στατικά, υλικά ,τρόπο κατασκευής , αλλαγή θέσης και συρρίκνωση του χώρου στάθμευση, στον προϋπολογισμό του έργου κλπ , δεν προϋποθέτουν και τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης ; Επομένως δεν θα πρέπει να επικαιροποιηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ;

Απαιτούνται σαφείς και πλήρεις απαντήσεις καθώς και ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων. Αντί αυτού η Δημοτική Αρχή όχι μόνο δεν ενημερώνει, ως οφείλει, αλλά διαχειρίζεται και αυτή την υπόθεση του Δήμου αυθαίρετα και εξωθεσμικά . Συγκεκριμένα και προκειμένου η Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή να επιτύχουν την τροποποίηση της σύμβασης αναφορικά με το αντικείμενο του έργου μεθόδευσαν την επανασύνταξη της στατικής μελέτης. Σκοπός της επανασύνταξης δεν ήταν να γίνουν διορθώσεις σφαλμάτων των μελετών αλλά να τροποποιηθούν τα στατικά για να προβλεφθεί ανωδομή ώστε στην συνέχεια , να είναι δυνατή η ανέγερση κτίσματος επί του ελεύθερου χώρου της πλατείας.

Το ότι η Δήμαρχος, ούσα Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας, επιχειρεί μεθοδευμένα να τροποποιήσει το αντικείμενο του εν λόγω έργου , δηλαδή να διαμορφώσει τις δυνατότητες ανεγέρσεως κτίσματος στην προβλεπόμενη πλατεία του 150 Ο.Τ, αποδεικνύεται πρωτίστως από το γεγονός ότι μέχρι και τον Μάϊο 2022 ουδέποτε ενημέρωσε , ως όφειλε εκ των πραγμάτων, το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης , ούτε η ίδια ούτε διά της Τεχνικής Υπηρεσίας, για τα ζητήματα και την αντιμετώπισή τους . Εξάλλου ούτε η υπηρεσιακή αλληλογραφία με

την ΔΕΠΑ ούτε οι ενέργειες και η αλληλογραφία με την Περιφέρεια έχουν γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης . Είναι φανερό ότι προκύπτουν σοβαρές ευθύνες για όλους τους αρμόδιους χειριστές της υπόθεσης στον Δήμο μας

Στα ανωτέρω να επισημανθεί ακόμη ότι σε πρόσφατα υπηρεσιακά έγγραφα αναφέρεται : “Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή πολυεπίπεδου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων σε ιδιόκτητο οικόπεδο του Δήμου Ν.Ιωνίας, με δημιουργία προσβάσιμων χώρων πολιτισμού επί αυτού”. Ως τέτοιο το αντικείμενο, δηλαδή δημιουργία προσβάσιμων χώρων πολιτισμού , δεν υπάρχει καμία αναφορά σε κανένα συστατικό έγγραφο : ούτε στις αρχικές μελέτες, ούτε στο σχέδιο διακήρυξη, ούτε στα τεύχη δημοπράτησης , ούτε στην σύμβαση με τον Ανάδοχο, ούτε στην Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Νέας Ιωνίας. Το αντίθετο έχει αποφασιστεί, δηλαδή ότι η πλατεία που πρόκειται να κατασκευαστεί θα είναι ελεύθερη κτιριακών εγκαταστάσεων, με διευρυμένες περιοχές πρασίνου, σκιερές καθιστικές περιοχές και μονοπάτια περιπάτου.

Επομένως, μετά τα όσα παραπάνω αναφέρθηκαν, γίνεται αντιληπτό ότι η Δημοτική Αρχή επιχειρεί με μεθοδεύσεις να προωθήσει τα σχέδια της για την ανέγερση κτίσματος σε ελεύθερο χώρο της πλατείας , αυθαιρετώντας και παραβιάζοντας όλες τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, κουρελιάζοντας κάθε υπηρεσιακό έγγραφο και μελέτη που έχει εκπονηθεί βάσει αυτών των αποφάσεων και στην ουσία ευτελίζοντας κάθε έννοια δημοκρατίας και καταρρακώνοντας κάθε θεσμό.  Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε την Δημοτική Αρχή στον πολιτικό και θεσμικό της κατήφορο. Είμαστε απέναντι στις μεθοδεύσεις του είδους και ενάντια σε κάθε προσπάθεια αυθαίρετης αλλοίωσης της εκφρασμένης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλούμε δε την Περιφέρεια να είναι ιδιαιτέρως προσεκτική στην διαχείριση του ζητήματος και είμαστε διαθέσιμοι να συνδράμουμε οποτεδήποτε μας ζητηθεί .

Για την Δημοτική Παράταξη

«Δημιουργία Αλληλεγγύη  Παναγιώτης Μανούρης» 

email : pmanouris@gmail.com

Tags: