Προχειρότητα στην αντιμετώπιση για μια ακόμα φορά, των προβλημάτων των σχολικών επιτροπών έδειξε η Δημοτική Αρχή με αφορμή τη συζήτηση στο Δ.Σ της έκθεσης του λογιστή κυρίου Γυπαράκη και της υπόθεσης της κατάχρησης στη Β΄βάθμια Σχολική Επιτροπή.

Όλα όσα έχει τεκμηριώσει κατά καιρούς στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Νέας Ιωνίας ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “Δημιουργία – Αλληλεγγύη” Παναγιώτης Μανούρης επιβεβαιώθηκαν στην πρόσφατη συζήτηση για το ζήτημα της έκθεσης του λογιστή κ. Γυπαράκη που αφορούσαν στην αδυναμία σύνταξης των απολογισμών των τριών τελευταίων ετών με κορύφωση το περσινό θέμα της κατάχρησης στη δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης μετά την παρουσίαση του πορίσματος του λογιστή πήρε το λόγο και επεσήμανε τα εξής:
• Ελεγκτής – λογιστής είναι λογιστής Α’ τάξης και όχι Ορκωτός Ελεγκτής.
• Η έκθεση που έχει δώσει προσομοιάζει με έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να είναι έκθεση ελέγχου Ορκωτού.

Στην παράγραφο “Γνώμη” ο λογιστής -ελεγκτής αναφέρει ότι οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν δίκαιη και αληθινή εικόνα των ταμειακών ροών για τα έτη που έληξαν, και στην παράγραφο “Γενικές παρατηρή-σεις” αναφέρει ότι:
α) Δεν εμφανίζονται σαφώς τα λογιστικά υπόλοιπα έναρξης για την αναφερόμενη σχολική επιτροπή . Αν, λοιπόν, δεν εμφανίζονται σαφώς τα λογιστικά υπόλοιπα έναρξης τότε πως γνωρίζουμε ότι τα υπόλοιπα λήξης είναι τα πραγματικά;
β) Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τα υπόλοιπα έναρξης και λήξης των παγίων ποσών τα οποία δίνονται στα σχολεία της αναφερόμενης σχολικής επιτροπής για τα έτη 2011 έως 2014. Αφού δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία πως ο ελεγκτής είναι σίγουρος ότι οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν δίκαιη και αληθινή εικόνα των ταμειακών ροών;
γ) Δεν υπήρχαν στην διάθεση του ελέγχου παραστατικά είσπραξης από 23/10/2012-3/3/2013. Πως ο ελεγκτής είναι σίγουρος ότι τα ποσά που έχουν εγγραφεί στα βιβλία εσόδων -εξόδων, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι τα πραγματικά αφού δεν έχει τα πρωτότυπα στοιχεία να το αποδείξει;
δ) Ο ελεγκτής αναφέρει ότι από 1/1/2016 άρχισε να τηρείται βιβλίο ταμείου για τον αποτελεσματικό έλεγχο των ταμειακών εγγραφών. Άρα μέχρι την 31/12/2015 δεν μπορεί να γίνει αποτελεσματικός έλεγχος των ταμειακών εγγραφών. Εάν δεν μπορεί να γίνει πως ο ελεγκτής εκφράζει βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν δίκαιη και αληθινή εικόνα των ταμειακών ροών;
ε) Δεν υπάρχει αντιστοίχιση πληρωμών με αντίστοιχους προμηθευτές (π.χ. ποσό € 8.820,00 στο παράρτημα Γ), έχουν γίνει αναλήψεις χωρίς να έχουν αντιστοιχηθεί με πληρωμές και δεν έχουν γίνει καταθέσεις που είχε δοθεί εντολή να γίνουν. Ποιο είναι το σύνολο των καταθέσεων που δεν έγιναν; Σε ποιους προμηθευτές οφείλονται ποσά και σε τι ύψος; Με βάση όλα τα ανωτέρω μόνο σύμφωνη γνώμη δεν μπορεί να δώσει ο λογιστής που έκανε τον έλεγχο. Η θέση μας είναι ότι απαιτείται ενδελεχής έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και να χορηγηθεί ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ σύμφωνα με τα ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ», τόνισε ο επικεφαλής της παράταξης Παναγιώτης Μανούρης

Συνέχισε λέγοντας προς τον κ. Γυπαράκη : «Μιλάμε για μια υπόθεση η οποία είναι ιδιαίτερα σοβαρή και χρονίζουσα και δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα στοιχεία που περιέχονται εδώ είναι αληθή, δεδομένου ότι εσείς δεν μπορείτε να ξέρετε την προέλευση όλων των ποσών και το ύψος των οφειλών καθώς χειρίζεστε την υπόθεση το τελευταίο χρονικό διάστημα και εξ όσων γνωρίζουμε είχατε μόνο την ευθύνη των πληρωμών. Απορούμε πως σας ξέφυγαν οι οφειλές προς το ΙΚΑ; Ή τις επισημάνατε εγκαίρως και πήρατε εντολή από τον πολιτικό σας προϊστάμενο να μην πληρώσετε ΙΚΑ και ΔΕΚΟ ή δεν κάνατε εσείς σωστά τη δουλειά σας».
Ας ξεκαθαρίσετε επιτέλους είπε ο Παναγιώτης Μανούρης προς τη Δημοτική αρχή ποιά ήταν η σύμβαση του λογιστή κ. Γυπαράκη.

Στη δευτερολογία του ο Παναγιώτης Μανούρης υποστήριξε ότι:
«Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει έλλειμμα συντονισμού και συνεννόησης ανάμεσα στη δημοτική αρχή και τους διευθυντές των σχολικών μονάδων φυσικά όχι με ευθύνη των διευθυντών. Είναι επίσης προφανές ότι το σύστημα ¨Έπαφος¨ που λέτε ότι διασφαλίζει τη διαφάνεια στις πληρωμές και την καθαρή εικόνα που πρέπει να έχουν οι διευθυντές για το τι πληρώνει ο Πρόεδρος της σχολικής επιτροπής δεν λειτουργεί. Μπορεί να ισχυρίζεστε ότι έχετε προωθήσει σύστημα διαδραστικής επικοινωνίας με τους διευθυντές μέσω διαδικτύου, αλλά τα δεδομένα σας διαψεύδουν» κατέληξε ο Παναγιώτης Μανούρης επισημαίνοντας την αιτία των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν. Τελειώνοντας ζήτησε να δοθούν στους διευθυντές όσα ορίζει ο νόμος και να αυξηθεί η παγία προκαταβολή ώστε να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα την καθημερινότητα.
Είναι δημόσιοι λειτουργοί και έχουν αίσθημα ευθύνης μεγαλύτερο προφανώς από τον κάθε κύριο Σπράο.»